آرا خاکستری را به عرصه بیاوریم

آخرین خبرها استانها حزب جمهوریت کارگروها

✅دکتر سمیه طهماسبی عضو هیات موسس حزب جمهوریت ایران اسلامی در نخستین همایش تشکیلاتی-استانی؛ در مشهد مقدس، گفت: 

⏺وظیفه م ا در این شرایط چیست؟ حال مردم چگونه بهتر می شود؟

⏺تحلیل های زیادی در‌خصوص انتخابات انجام می شود که ناشی  از شرایط بد اقتصادی و ریشه در یاس و نا امیدی دارد.

⏺در نا امیدی مقابله با سختی ها و ناملایمات سخت و اراده را ضعیف  می کند.

⏺باید با هم افزایی بتوانیم نقاط قوت و اشتراک خود را پیدا کنیم. کسانی که سرنوشت نسل آینده برایشان مهم است باید بتوانند از دغدغه ها؛ ظرفیت خلق کنند.

⏺اگر توسعه و تحول می خواهیم و تعیین کننده سرنوشت خود باشیم؛ تجلی آن شرکت در انتخابات است با وجودی که همیشه انتخاب  بین بد و بدتر پیش روی ما قرار دارد.

⏺عدم استفاده از ظرفیت ها ما را به 14 سال قبل بر می گرداند، سالهایی که فضای خفقان بر کشور حاکم بود.

⏺با استفاده از ظرفیت نخبگان و گروههای مرجع آرا خاکستری را به عرصه بیاوریم تا اثر گذار شویم  و بتوانیم روح بی تفاوتی را از مردم دور کنیم.

*روابط عمومی حزب “جمهوریت”